imagine exemplu

Structura anului scolar 2014-2015

Știri

>>ORDIN privind structura anului școlar 2014 – 2015<<

 

>>Link - Didactic.ro<<

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013, privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin:

 

Art.1 (1) Anul școlar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015; b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015; c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare; d) pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare; e) pentru învățământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile;
f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul
școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;
g) pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata
cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare.
 

 

Art.2 Anul școlar 2014-2015 începe pe data de 1 septembrie 2014, se încheie
pe data de 31 august 2015 și se structurează pe două semestre, după cum
urmează:
 

 

Semestrul I
Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014
În perioada 1 - 9 noiembrie 2014, clasele din învățământul primar și grupele
din învățământul preșcolar sunt în vacanță.
Vacanța de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 – duminică, 4 ianuarie 2015
Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015
Vacanța intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie
2015

 
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015
Vacanța de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 – duminică, 19 aprilie 2015
Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015
Vacanța de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015
Art.3 (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
(2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări
specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie
– Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități
de învățământ preuniversitar.
Art.4 (1) Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână
dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului
numit „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.
(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin.
(1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului școlar 2014-2015 se susțin, de regulă,
până la data de 19 decembrie 2014.
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului școlar 2014-2015 se susțin, de regulă,
până la data de 22 mai 2015.
Art.6 (1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile
climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot
3
aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii
anului școlar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea
consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ
respectivă/respective.
(3) Aprobarea modificării structurii anului școlar, menționată la alin. (1), se
acordă în condițiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel
stabilit la art. 1, precum și a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții,
la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei
a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor
profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.
Art.7 Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire,
respectiv de certificare/atestare a competențelor profesionale/ a competențelor,
precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale
ministrului educației naționale.
Art.8 Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcția
Generală Învățământ în Limbile Minorităților, Direcția Generală Management,
Resurse Umane și Rețea Școlară Națională, inspectoratele școlare județene și al
municipiului București, precum și conducerile unităților de învățământ duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 

 

Art.9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

 

MINISTRU,
Remus PRICOPIE


 

ANEXA la ordinul MEN nr. 3637 / 19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015
___________________________________________________________________________

 

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Prevederi generale

 

1. Săptămâna 6–10 aprilie 2015 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” se va desfășura în conformitate cu un orar special.
2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
3. În perioada 6–10 aprilie 2015, Ministerul Educației Naționale organizează, de regulă, etapele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare.
4. În programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, elaborat și organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare.
Planificarea și aprobarea programului
5. În vederea elaborării programului de activități, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție, și cadrelor didactice, în cadrul ședințelor comisiilor metodice, părinților, în cadrul ședințelor cu părinții, precum și reprezentaților autorităților administrației publice locale/ai comunității, în cadrul ședințelor consiliului de administrație.
6. După colectarea propunerilor se vor desfășura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor și a cadrelor didactice.
7. Modalitatea de selecție a activităților propuse se decide la nivelul unităților de învățământ și presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinților, astfel încât proiectele și activitățile selectate să corespundă obiectivelor educaționale specifice comunității școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia.
8. Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, până la data de 13 februarie 2015.
ANEXA la ordinul MEN nr. 3637 / 19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015
___________________________________________________________________________
2
9. Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative al unității de învățământ, ca domeniu distinct: programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.
10. Conducerile unităților de învățământ vor asigura popularizarea programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât la nivelul unității de învățământ, cât și la nivelul comunității.
11. Unitățile de învățământ sunt încurajate să permită participarea părinților, a voluntarilor, a reprezentanților mass-mediei și a publicului larg la activitățile care se pretează la acest tip de deschidere spre comunitate.
Conținutul și organizarea programului
12. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de preșcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unității de învățământ, care să urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
13. Proiectele se pot organiza și în consorțiile școlare, în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu organizații neguvernamentale, cu palatele și cluburile copiilor, cu cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și sport, cu taberele școlare, cu instituții culturale și științifice (institute de cercetări, instituții de învățământ superior etc.), cu poliția, jandarmeria, inspectoratele pentru situații de urgență, cu direcțiile de sănătate publică, agențiile pentru protecția mediului etc.
14. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitățile la care doresc să participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinților care doresc acest lucru, precum și a altor parteneri.
15. Fiecare activitate la care participă copiii preșcolari/elevii trebuie să fie coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activități organizate, conducerea unității de învățământ și cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității acestora.
16. Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, pot include:
- activități culturale;
- activități tehnico-științifice;
- activități sportive;
- activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);
ANEXA la ordinul MEN nr. 3637 / 19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015
___________________________________________________________________________
3
- activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.);
- activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);
- activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.;
- altele.
Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică;
- competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;
- mese rotunde, dezbateri;
- activități de voluntariat sau de interes comunitar;
- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
- proiecte comunitare, de responsabilitate socială;
- peer - education;
- schimburi de experiență;
- vizite de studii;
- tabere/școli de creație sau de cercetare;
- parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.
Monitorizare și evaluare
17. Activitățile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menționate, acoperind cel puțin numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
18. După aprobarea de către consiliul de administrație, programul adoptat devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
19. Elevii au obligația de a participa la activitățile pentru care s-au înscris, absențele fiind înregistrate în catalog la rubrica Purtare.
20. Activitățile aprobate se vor menționa în condica de prezență a cadrelor didactice și vor fi monitorizate de conducerea unității de învățământ.
21. Fiecare unitate de învățământ va elabora instrumente și criterii de evaluare a activităților desfășurate în săptămâna „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Elaborarea criteriilor se va realiza printr-o procedură transparentă, prin implicarea elevilor, părinților și a cadrelor didactice, cu consultarea, după caz, a partenerilor din afara unității de învățământ implicați în program. Instrumentele și criteriile de evaluare vor fi avizate de
ANEXA la ordinul MEN nr. 3637 / 19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015
___________________________________________________________________________
către consiliul profesoral, aprobate de către consiliul de administrație și anunțate comunității școlare și publicului larg cu cel puțin 3 săptămâni înainte de începerea activităților propriu-zise.
22. Directorul unității de învățământ, consilierul educativ și șeful comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității vor monitoriza și vor evalua activitățile din cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, folosind instrumentele și criteriile aprobate.
23. Inspectoratele școlare vor delega reprezentanți pentru a monitoriza activitățile organizate de către unitățile de învățământ în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.
24. După încheierea vacanței de primăvară, în fiecare unitate de învățământ, în cadrul primului consiliu profesoral se va analiza calitatea activităților organizate, rezultatele educaționale ale acestora, precum și modalitățile de ameliorare a planificării și organizării programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. La activitatea de analiză din cadrul consiliului profesoral vor participa și reprezentanți ai elevilor și părinților, care vor prezenta puncte de vedere asupra activităților derulate în program. Directorul unității de învățământ va prezenta un raport de monitorizare a calității activităților planificate.
25. La sfârșitul anului școlar, inspectoratele școlare vor include în raportul privind starea învățământului un capitol referitor la relevanța și valoarea formativă a tuturor activităților desfășurate în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, evidențiind nivelul interesului manifestat de elevi și cadre didactice față de organizarea și desfășurarea acestuia.
Valorificarea exemplelor de bună practică
26. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare aprobate, activitățile desfășurate pot fi premiate la nivelul unității de învățământ, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, al partenerilor educaționali, din resurse proprii etc.
27. Unitățile de învățământ sunt încurajate să își promoveze cele mai bune activități prin metode variate, care să asigure informarea publicului larg și implicarea unui procent mare de membri ai comunității în evaluarea și stabilirea celor mai valoroase acțiuni: chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice și părinților, un ”jurnal” al săptămânii programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” făcut public, prezentarea activităților pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicați în activități, informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme, organizarea unui vot direct al elevilor, părinților, cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic pentru publicul larg etc.
28. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare aprobate, fiecare unitate de învățământ poate selecționa o singură activitate din cele desfășurate, cu care
ANEXA la ordinul MEN nr. 3637 / 19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015
___________________________________________________________________________
să participe la competiția celor mai interesante activități desfășurate la nivel județean/al municipiului București în cadrul săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.
29. Pentru a participa la competiția organizată la nivel județean/al municipiului București, unitatea de învățământ va încărca pe site-ul inspectoratului școlar, la rubrica dedicată competiției din cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, dosarul activității propuse.
30. La nivel județean/al municipiului București, competiția își propune să selecteze și să promoveze pe site-ul inspectoratului cele mai interesante 10 activități care s-au desfășurat în săptămâna programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, câte una din fiecare din domeniile:
- cultural;
- artistic;
- tehnic;
- științific;
- sportiv;
- cetățenie democratică și responsabilitate socială;
- educație pentru sănătate și stil de viață sănătos;
- educație ecologică și protecție a mediului;
- abilități de viață;
- consiliere și orientare.
31. Selecția activităților se va face în baza unor criterii stabilite de inspectoratul școlar printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului județean/al municipiului București al elevilor, a organizațiilor reprezentative ale părinților și a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile și modalitatea de evaluare, modalitatea și termenul limită de încărcare a dosarelor activităților vor fi stabilite de fiecare inspectorat și comunicate unităților de învățământ din subordine și publicului larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 2 martie 2015.
32. Fiecare inspectorat va stabili, prin decizie a inspectorului școlar general, componența comisiei de evaluare a activităților primite de la unitățile de învățământ. Comisia va evalua dosarele depuse, în conformitate cu modalitățile și criteriile stabilite la nivelul inspectoratului și comunicate public, și va selecta cel mult câte o activitate pentru fiecare domeniu menționat la pct. 30.
33. Inspectoratele școlare sunt încurajate să promoveze cele mai bune activități ale unităților de învățământ prin metode variate, care să asigure informarea publicului larg și implicarea unui procent mare de membri ai comunității în evaluarea și stabilirea celor mai valoroase acțiuni: prezentarea activităților pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicați în activități, informări/articole
ANEXA la ordinul MEN nr. 3637 / 19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015
___________________________________________________________________________
în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme, organizarea unui vot direct al elevilor, părinților, cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic pentru publicul larg etc.
34. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor școlare, activitățile desfășurate pot fi premiate la nivelul județului/al municipiului București, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, al partenerilor educaționali, din resurse proprii etc.
35. Cele mai interesante 10 activități desfășurate în cadrul săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” stabilite la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, conform pct. 30-32, vor participa la competiția organizată la nivel național, de Ministerul Educației Naționale, conform unei proceduri ce va fi transmisă inspectoratelor școlare, până la data de 10 aprilie 2015.

Evaluări

Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Pagină generată în 0.06 secunde
10,651,436 vizite unice