imagine exemplu

Metodologie evaluare nationala 2014-2015

Știri

 

 

>> OMEN nr. 5123/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015 și pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora <<

 

CALENDARUL
de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
în anul școlar 2014-2015


1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:
18 mai 2015 Scris – Limba română
19 mai 2015 Citit – Limba română
Scris-Citit – Limba română pentru minoritățile naționale
20 mai 2015 Matematică
21 mai 2015 Scris – Limba maternă
22 mai 2015 Citit – Limba maternă

 
2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:
26 mai 2015 Limba română
27 mai 2015 Matematică
28 mai 2015 Limba maternă


3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
2 iunie 2015 Limbă și comunicare
3 iunie 2015 Matematică și Științe ale naturii

 

Metodologia precizează că testele elaborate pentru Evaluarea Națională de la clasa a II-a (EN II), a elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise;
b) al doilea test vizează evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite;
c) al treilea test vizează evaluarea competențelor de matematică.

Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competențelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite în limba română;

b) al doilea test vizează evaluarea competențelor de matematică;

c) al treilea test vizează evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă;

d) al patrulea test vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise în limba maternă.

Elevilor aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât și în limba română.

Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba română, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română;
b) al doilea test vizează evaluarea competențelor de matematică.

Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba maternă, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română;
b) al doilea test vizează evaluarea competențelor de matematică;
c) al treilea test vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba maternă.

Testele elaborate pentru EN VI sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare”;
b) al doilea test vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Științe ale naturii”.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este după cum urmează:

- de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;
- de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV;
- de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Sălile în care se susțin Evaluările Naționale 2015 (EN- 2015) sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în timpul administrării evaluării.

Evaluarea testelor

Testele de la EN-2015 se evaluează în cadrul unității de învățământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.

Fiecare test de la EN II și EN IV este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

Pentru EN VI, testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba și literatura română și celălalt cu specialitatea limba modernă. În cazul elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale, echipa este formată din trei cadre didactice, doi având specializările menționate anterior, iar al treilea având specialitatea limba și literatura maternă. 

Pentru EN VI, testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Științe ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.

Ce se întâmplă cu rezultatele

Rezultatele individuale obținute la EN-2015 nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin:

a) elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde aceasta se impune;
b) informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Rezultatele individuale la EN II și EN VI, cuprinse în fișele de evaluare, sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic și de către colectivul de catedră din fiecare unitate școlară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării. Decizia privind elaborarea planului individualizat de învățare al elevului se ia coroborând rezultatele la EN-2015 cu datele și observațiile înregistrate de-a lungul parcursului educațional al elevului.

Planurile individualizate de învățare ale elevilor sunt comunicate părinților/reprezentanților legali ai elevilor. Comisia de organizare și de administrare a EN-2015 din unitatea de învățământ urmărește procesul de informare a elevilor și a părinților/reprezentanților legali, în condiții de confidențialitate.

Accesul la documente și la informațiile transmise se limitează la corpul profesoral implicat în procesul educativ, la elev și la familia acestuia.

CNEE întocmește raportul final al EN-2015, care cuprinde concluziile privind EN-2015, rezultate din rapoartele inspectoratelor școlare și din monitorizarea asigurată de reprezentanții MEN și ai CNEE, propuneri de modificare a metodologiei și a procedurilor, precum și măsuri educaționale în vederea ameliorării rezultatelor învățării. Raportul unității de învățământ, respectiv raportul inspectoratului școlar, încărcate în aplicația Evaluări Naționale 2015, pot fi descărcate din aplicația menționată și stau la baza elaborării raportului final al EN-2015.

Cheltuielile materiale de organizare și de desfășurare a EN-2015 se suportă de unitatea de învățământ din finanțarea de bază/complementară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sursa

>>Sursa<<

Link Edu.ro : >>03 Anexa 1 Metodologie en-2015<<

 

Evaluări

Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Pagină generată în 0.06 secunde
9,260,220 vizite unice